Unirii, nr.15, 207220, Dăbuleni

0251 334 317

0372005763

0251 334 555

primariadabuleni@gmail.com

Pagină contact

MENIU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DĂBULENI

Primar

Primar:

BĂJENARU AUREL

Contact:

Atributiile primarului:

Art. 155/ O.U.G. nr. 57/2019

 1. Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:
  1. atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
  2. atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
  3. atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale;
  4. atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;
  5. alte atribuții stabilite prin lege.
 2. În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
  1. îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;
  2. îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;
  3. îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.
 3. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
  1. prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii;
  2. participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;
  3. prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;
  4. elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.
 4. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
  1. exercită funcția de ordonator principal de credite;
  2. întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;
  3. prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;
  4. inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;
  5. verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.
 5. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
  1. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
  2. ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
  3. ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7);
  4. ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
  5. numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
  6. asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
  7. emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;
  8. asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
 6. Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.
 8. Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condițiile părții a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.

Viceprimar

Viceprimar:

NANU MARIAN-VIOREL

Atributiile viceprimarului:

Art. 155/ O.U.G. nr. 57/2019

 1. Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.
 2. Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
 3. Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.
 4. În situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care au obținut votul majorității absolute. În această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
 5. Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
 6. La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.
 7. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Structura organizatorică

Politici și strategii ale Orașului Dăbuleni

Regulamente

Buget

Orașe înfrățite

Cetățeni de onoare

Alegeri

Anunturi

Strategii de dezvoltare

Secretar general

Secretar general:

COJOCARU ION

Contact:

Atributiile secretarului:

Art. 155/ O.U.G. nr. 57/2019

 1. Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:
  1. avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz;
  2. participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
  3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect;
  4. coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;
  5. asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
  6. asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, și redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
  7. asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia;
  8. poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;
  9. poate propune primarului, respectiv președintelui consiliului județean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
  10. efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor județeni;
  11. numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință, respectiv președintelui consiliului județean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
  12. informează președintele de ședință, respectiv președintele consiliului județean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului județean;
  13. asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
  14. urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii județeni care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
  15. certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
  16. alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz.
 2. Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) și (2), secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente.
 3. Secretarul general al comunei, al orașului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
  1. în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
  2. la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-teritoriale;
  3. la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competență teritorială se află imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.
 4. Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:
  1. numele, prenumele și codul numeric personal ale defunctului;
  2. data decesului, în format zi, lună, an;
  3. data nașterii, în format zi, lună, an;
  4. ultimul domiciliu al defunctului;
  5. bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
  6. date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face citarea.
 5. Atribuția prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuții delegate de ofițer de stare civilă, prin dispoziția primarului la propunerea secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
 6. Primarul urmărește îndeplinirea acestei atribuții de către secretarul general al comunei, al orașului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului sau, după caz, de către ofițerul de stare civilă delegat, în condițiile alin. (5).
 7. Neîndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (3) atrage sancționarea disciplinară și contravențională a persoanei responsabile.
 8. Secretarii generali ai comunelor și cei ai orașelor unde nu funcționează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părților, următoarele acte notariale:
  1. legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, în vederea acordării de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor a beneficiilor de asistență socială și/sau serviciilor sociale;
  2. legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată.

Consilieri locali

 • ✦ VĂNCICA NICU
 • ✦ NICOLA LELIOARA
 • ✦ DINU ALIN-FLORIN
 • ✦ NICA IONEL
 • ✦ ȘOIMU DANIEL
 • ✦ SĂRĂCIN VICTOR
 • ✦ MUNCIOIU GRIGORE
 • ✦ DANCIU CLAUDIA
 • ✦ SFÎRLOAGĂ LOREDANA
 • ✦ IVĂNUȘ MARIUS
 • ✦ NANU MARIAN-VIOREL
 • ✦ GORGOTĂ REMUS-CRISTIAN
 • ✦ CRISTUINEA ALIN-FLORIN
 • ✦ PREDUȘ MIC-ȘTEFAN
 • ✦ CURTEANU AURELIA
 • ✦ DINU CĂTĂLIN-COSTINEL
 • ✦ DRĂGOI NICOLAE
 • - PSD
 • - PSD
 • - PSD
 • - PSD
 • - PSD
 • - PSD
 • - PSD
 • - PSD
 • - PSD
 • - PNL
 • - PNL
 • - PNL
 • - PNL
 • - PNL
 • - PNL
 • - PNL
 • - PRO ROMÂNIA

Componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Dabuleni


Atributiile consiliului local:

Art. 155/ O.U.G. nr. 57/2019

 1. Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.
 2. Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
  1. atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;
  2. atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
  3. atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
  4. atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;
  5. atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.
 3. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
  1. aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și un model orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
  2. alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condițiile art. 152 alin. (2);
  3. aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;
  4. exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;
  5. hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii.
 4. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
  1. aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
  2. aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;
  3. stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;
  4. aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;
  5. aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
  6. asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;
  7. asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
 5. Dacă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 6. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
  1. hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;
  2. hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;
  3. avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;
  4. atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local
 7. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
  1. educația;
  2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
  3. sănătatea;
  4. cultura;
  5. tineretul;
  6. sportul;
  7. ordinea publică;
  8. situațiile de urgență;
  9. protecția și refacerea mediului;
  10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
  11. dezvoltarea urbană;
  12. evidența persoanelor;
  13. podurile și drumurile publice;
  14. serviciile comunitare de utilități publice de interes local;
  15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
  16. activitățile de administrație social-comunitară;
  17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
  18. punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;
  19. alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
 8. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
  1. sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
  2. aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
 9. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
  1. hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
  2. hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;
  3. hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
 10. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), consiliul local:
  1. poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;
  2. poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale.
 11. Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.
 12. Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local.
 13. Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.
 14. Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

Comisii de specialitate

Proiecte de Hotărâri

Hotărâri ale Consiliului

Procese verbale

Ședințele Consiliului

Rapoarte de activitate

Taxe si impozite

Registrul agricol

Urbanism

Cadastru

Legea 544/2001

Evidența populației

Stare civilă

Direcția de asistență socială

SVSU

Poliția locală

Formulare

Administrativ-deservire

Program cu publicul

Program cu publicul

Luni: 8-16
Marti: 8-16
Miercuri: 8-16
Joi: 8-16
Vineri: 8-16

Program de audiente

Primar: Marti- 10.00-13.00
Joi- 10.00-13.00
Viceprimar Luni- 10.00-13.00
Miercuri- 10.00-13.00
Secretar general: Vineri- 10.00-13.00

Transparență decizională

Dispoziții ale Primarului

Declarații de avere și interese

Concursuri

Prelucrarea datelor

Legislație

Raportări

Strategia Națională

Investiții

Achizitii Publice

Contracte

Prezentare

TIPUL DE RELIEF AL COMUNITĂȚII

PREZENTARE LOCALĂ – ORAȘUL DĂBULENI


TIPUL DE RELIEF AL COMUNITĂȚII

Orașul Dăbuleni este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, cu patrimoniu propriu și autonomie locală realizată de către autorități ale administrației publice locale alese prin vot liber, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de lege.

Localitatea Dăbuleni a fost declarată oraș, conform Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, localitatea Dăbuleni este de rangul III.

            Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 410/1991 privind stabilirea categoriei județelor, municipiilor și orașelor, Dăbuleniul este oraș de categoria a II-a, având 12.196 de locuitori.

 Orașul Dăbuleni este situat în Câmpia Olteniei, în partea de sud-est a județului Dolj, la o distanță de 80 km de municipiul Craiova, 45 km față de municipiul Caracal și 35 km față de orașul Corabia.

            Între Dăbuleni și capitala României, municipiul București, există o distanță de 210 km.

            Orașul Dăbuleni se învecinează la Nord cu comuna Amărăștii de Jos, la Est cu județul Olt, la Sud cu fluviul Dunărea și la Vest cu comuna Călărași.

            Principalele drumuri sunt: DN 54A, care străbate orașul Dăbuleni de la est la vest, prin care se realizează legătura cu municipiul Craiova, și DJ Dăbuleni – Caracal, care străbate orașul Dăbuleni de la sud la nord.

Orașul Dăbuleni se află amplasat în zona dunelor de nisip ale văii Dunării, având ca limită nordică partea de sud a dealului Ocolna, situat la 11 km de localitate, acest deal având cea mai mare altitudine – 122 m – față de dunele de nisip aflate pe teritoriul localității Dăbuleni.

            Acesta este motivul pentru care se spune uneori că Dăbuleniul este așezat în așa-zisa „Sahara a Olteniei”.

Localitatea Dăbuleni se încadrează în tipul de climă continentală excesivă. Această climă se caracterizează în general prin veri calde, cu temperaturi medii până la 22-24 grade în luna iulie și ierni aspre, cu temperaturi medii între -3 și 6 grade în luna ianuarie.

În zona Dăbuleniului, vântul este un element climateric foarte important, deoarece frecvența și tăria cu care bate aici produce iarna scăderi de temperatură, topirea zăpezilor primăvara și mai ales uscarea și spulberarea nisipurilor pe timpul verii.

           

Specialiștii au identificat pe solurile nisipoase din zona Dăbuleniului peste 300 de specii de plante, iar în aluviunile și solurile lacovistite din Lunca Dunării cca. 700 de specii de plante. Numărul speciilor de plante care se dezvoltă aici – cca. 1000 – este foarte mare, dacă se ia în considerare faptul că pe întinsul țării se găsesc cca. 3700 de specii.

            Din vegetația lemnoasă care se dezvoltă aici, cea mai mare parte este deținută de salcâm, care a fost plantat pe solurile nisipoase, unde rezistă foarte bine.

            În Lunca Dunării se găsesc salcia, plopul, răchita, mai rar dudul și stejarul.

            În ceea ce privește fauna, în zona Dăbuleni se poate vorbi de o faună de stepă, în care se găsesc iepurele de câmp, popândăul, șoarecele de câmp, dar și vulpea, căpriorul și chiar mistrețul. Dintre păsări se află rața sălbatică, lișițele, țigănușul, care trăiesc în canalele de irigat care s-au realizat după desecarea bălților, fazanul, potârnichea și altele.

            Solurile la Dăbuleni sunt destul de diversificate. Aici se întâlnesc următoarele tipuri de soluri:

            - grupa cernoziomurilor ciocolatii și levigate de terasă, care cuprinde:

            a) cernoziomul ciocolatiu;

            b) cernoziomul levigat.

            - grupa nisipurilor și a solurilor nisipoase în diferite grade de humificare:

            a) sol nisipos, humificat;

            b) sol nisipos negru;

            c) sol puternic humificat.

            - grupa cernoziomurilor levigate de luncă;

            - grupa lacoviștilor;

            - grupa solurilor aluvionare.

            Fluviul Dunărea constituie granița de Sud a orașului Dăbuleni, fiind și cea mai importantă resursă hidrologică a orașului. De altfel, orașul Dăbuleni este oraș de frontieră la granița cu vecinii noștri bulgari. Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră, din Germania și își are punctul de vărsare la Sulina. Lungimea totală a Dunării este de aproximativ 2860 km, din care 1075 km se află pe teritoriul României și circa150 km de-a lungul județului Dolj. Fluviul ca atare, precum și bălțile pe care le formează prin inundare oferă zonei un potential piscicol și pescăresc important, însă valorificat puțin în ultimii ani.

Pânza freatică este cantonată în depozitele cuaternare din luncile râurilor. În cazul orașului Dăbuleni, straturile acvifere freatice din lunca Dunării sunt alcătuite din nisipuri și pietrișuri, cu intercalații de bolovănișuri la partea inferioară. Nivelul piezometric se află la adâncimi de 0,5-3mm. Alimentarea orizonturilor acvifere se realizează pe toată suprafața lor din precipitații, din râuri și temporar din canalele de irigații.

FORMAȚIUNI NATURALE EXISTENTE

În partea de sud a localității, la aproximativ 8 km, trece fluviul Dunărea.

            În perioada 1961-1965, toate bălțile care existau în această zonă pe marginea Dunării au fost desecate, teritoriile astfel obținute fiind redate agriculturii.

            Apa Dunării a săpat în Câmpia Olteniei văi adânci și terase bine conturate, pe teritoriul Dăbuleniului întâlnindu-se: Terasa Petrișorului, Terasa Flamandă, Terasa Băilești și Terasa Lunca Dunării.

            Terasa Petrișorului este cea mai înaltă terasă a Dunării de la marginea podișului Getic, cota sa cea mai înaltă atingând 122 m.

            Terasa Flamandă are o altitudine cuprinsă între 50 și 100 m, iar Terasa Băilești are o altitudine de 25-40 m.

            Terasa Dunării cuprinde albia Dunării și terenurile ocupate de fostele bălți și gârle care au fost desecate.

            Cea mai mare dună de nisip de pe teritoriul orașului Dăbuleni este Duna Posodari sau „La Cetate”, care reprezintă zonă protejată, stabilită prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Șecțiunea  a III-a – zone protejate.

            Vânturile reprezintă și astăzi un rol important în modelarea reliefului actual datorită regimului stepic, cu precipitații reduse, mai ales în anii secetoși. Dunele semi consolidate și mobile sunt supuse continuu acțiunii vânturilor.

 

SUPRAFAȚA; NUMĂR DE LOCUITORI

Orașul Dăbuleni se întinde pe o suprafață de 18303 ha, din care 1048,20 ha intravilan, iar extravilan 17255 ha.

 Rețeaua stradală a localității Dăbuleni cuprinde un număr de 105 străzi, însumând 82,56 de km.

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 85% de proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 75% de stat. Proprietate publică – 5443 ha, Proprietate privată – 12860 ha.

Suprafața agricolă totală este alcătuită din teren arabil în cea mai mare parte – 12860 ha, pășuni și fânețe 701 ha și vii și livezi 355 ha.

Fondul forestier acoperă 3265 ha, ocupând locul doi în structura suprafeței administrative a orașului – 18% din totalul suprafeței administrative – și este reprezentată de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.

Luciul de apă care se află pe întinderea orașului Dăbuleni este de 453 ha, reprezentând 2,36% din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți.

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 54A, care realizează legătura orașului Dăbuleni cu Craiova și Calafat, DJ 542 Dăbuleni-Caracal, care străbate orașul de la sud la nord, intersectând DN54A în interiorul localității. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulație, importanță sporită și de numărul mare de navetiști care le folosesc. Rețeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Dăbuleni, este în prezent în lungime de aproximativ 82,56km. 

 

Categorie drum

Total (km),

Din care:

Drumuri asfaltate

Drumuri de pământ

Drumuri

Reabilitate/modernizate în per. 2008-2016

Drum comunal

5.00

1.00

4.00

1.50

Drum vicinal

125.77

 

125.77

 

Străzi

82.56

8.50

74.06

3.76

Total

213.33

9.50

203.83

5.26

 

Conform datelor oficiale ale Recensământului efectuat în anul 2011, populația stabilă a Orașului Dăbuleni însumează un număr de 12182 locuitori, în scădere cu aproximativ 12% față de anul 2002, când Recensământul indica un număr de 13888 locuitori. Scăderea numărului populației se datorează în principal migrației în străinătate și către orașele învecinate, care oferă mai multe oportunități în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă.

Aceste date plasează Dăbuleniul pe locul 5 în județul Dolj, municipiul Craiova deținând peste 40% din populația județului. Din totalul populației, 5917 persoane sunt de sex masculin (48.57%) ; și 6265 persoane de sex feminin (51.43%):

 • persoane între 20-24 ani – 702
 • persoane între  25-29 ani – 753
 • persoane între 30-34 ani – 704
 • persoane între 35-39 ani – 856
 • persoane între 40-44 ani – 935
 • persoane între 45-49 ani – 856
 • persoane între 50-54 ani – 754
 • persoane între 55-59 ani – 882
 • persoane între 60-64 ani - 827 

Densitatea populației în orașul Dăbuleni este de 66,56 locuitori/kmp, situându-se sub media pe județ (89 locuitori/kmp).

După etnie, locuitorii din Dăbuleni sunt în proporție de peste 97% români și doar 1,30% reprezintă populația de etnie romă. La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate.

            Spațiile locative din orașul Dăbuleni însumează la sfârșitul anului 2016 un număr de 3875 locuințe din care 99.9% aflate în proprietate private. Numărul de locuințe a înregistrat de la an la an o creștere ușoară, cu o medie de 32 noi locuințe construite anual în perioada 2013-2016.

 Evoluția fondului locativ din orașul Dăbuleni în perioada 2013- 2016 

An

Total locuințe

(număr)

Total suprafață locuibilă (mp)

Proprietate publică (număr)

Proprietate private (număr)

2013

3811

224475

2

3696

2014

3843

230358

2

3685

2015

3875

234645

2

3685

2016

5000

302767

2

3875

 

 

TIPUL DE CALIFICARE. FORȚĂ DE MUNCĂ

Orașul Dăbuleni se poate mândri cu oameni calificați care de-a lungul timpului au adus numele localității pe buzele tuturor românilor, cum ar fi:

·         Ionela Prodan – care a dus cântecul popular cu specific zonal la nivel național și internațional,

·          Mișu Negrițoiu – cunoscut astfel: 1990-1992-Președinte al Agenției Române de Promovare a Investițiilor străine și Asistenței Economice din străinătate; 1992-1993-Ministru de Stat, Președinte al Consiliului de Coordonare Strategie și Reformă; 1994-Consilier prezidențial; etc,

·         Titu Păsculescu – Profesor emerit, Fondator și Dirijor al Corului Dăbuleniului,

·         Ștefan Petrescu – Autor al Monografiei Dăbuleniului,

·         Ghiță Nicolae – cunoscut component al echipei de fotbal Universitatea Craiova

·          Actualul primar al orașului Dăbuleni, Aurel Băjenaru, care după o carieră de succes în magistratură .– Procuror General Adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, timp de peste 10 ani - se întoarce cu mândrie și dedicare pe plaiurile natale pentru a fi prezent la rezolvarea problemelor localnicilor, contribuind la o reabilitare a folosinței și a termenului de administrație publică.

Dăbuleniul asigură parcurgerea învățământului preșcolar, prin cele 5 grădinițe care funționează la nivelul localității, 4 școli gimnaziale, 1 liceu cu clase de profil filologic si profil real, care în acest an a reușit să aducă noutatea unei profesionale cu profil sanitar, avănd în vedere cererea tot mai mare pentru acest domeniu de perfecționare. Un procent de aproximativ 60% din absolvenții de liceu urmează cursurile unei instituții de învățământ superior.  

Numărul total al elevilor și preșcolarilor din cadrul instituțiilor de învățământ susmenționate este de cca. 1607.

            Principala ocupație a cetățenilor din orașul Dăbuleni rămâne însă, cultivarea fructelor și legumelor, în special a pepenilor verzi, dar și a tomatelor și a altor legume și fructe.  Consiliul Local Dăbuleni are înregistrată la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, marca individual DĂBULENI CASA PEPENILOR.

Totodată, terenurile agricole din jurul localității oferă condiții optime pentru cultivarea viței de vie și a piersicilor.

Oamenii din localitate sunt recunoscuți pentru hărnicia lor, produsele cultivate de ei fiind vândute în întreaga tară. Calitatea incontestabilă, determină recunoașterea produselor agricole pe piața românească, fiind produse obținute prin utilizarea unor tehnologii de ultimă oră.

Trebuie însă menționat faptul că, deși principala activitate a locuitorilor este agricultura, zona dispune și de potential turistic, desi unul încă neexploatat așa cum s-ar cuveni, căci Dăbuleniul este parte a sitului natural- NISIPURILE DE LA DĂBULENI ȘI CASA PĂDURII DIN PĂDUREA POTELU-despre care vom face vorbire într-un capitol aparte.

Există și activitate în comerț la nivelul orașului, în special în zona comerțului agricol. 

 

SUPRAFEȚE TERENURI PENTRU VÂNZARE. SUPRAFEȚE TERENURI PENTRU ASOCIERE-PUBLIC ȘI PRIVAT-INTRA ȘI EXTRA VILAN

Unitatea Adminstrativ-Teritorială Dăbuleni dispune de o suprafață de 50 ha teren pentru asociere care este localizat având deschidere la DN54A Dăbuleni-Corabia.

 

COMPANII PRODUCĂTOARE DE BUNURI ȘI SERVICII

            În prezent, la nivelul orașului Dăbuleni, sunt înregistrați un număr de 148 de agenți economici. Dintre aceștia, 141 sunt activi, iar un număr de 7 sunt în situație sau amenințate de faliment. Cea mai mare parte a acestora, respective un procent de peste 50%, își desfășoară activitatea în domeniul comerțului și repararea autovehiculelor. Pe locul doi, ca și număr, sunt cele care au activitate în domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului.

 

NUMĂR DE PORCINE, OVINE, ALTE ANIMALE

ANIMALE

NUMĂR/AN

BOVINE

353

PORCINE

2500

OVINE

3700

CAPRINE

3650

CABALINE

385

PĂSĂRI

25000

ALBINE-FAMILII

144

 

 
 

CEREALE CULTIVATE

CEREALE CULTIVATE

SUPRAFAȚA RECOLTATĂ

(hectare)

PRODUCȚIA OBȚINUTĂ

(tone)

Cereale pentru boabe

5638

14114.3

Leguminoase

13

13

Floarea-soarelui

103

83

Plante pentru alte industrializări

5

5

Cartofi

140

1075

Pepeni verzi

760

26600

Pepeni galbeni

200

3000

 

                         PARTICULARITATEA ZONEI

 Orașul Dăbuleni este situat în sudul Olteniei, în partea de sud-est a județului Dolj, într-o zonă, denumită și "Sahara Olteniei".

 Prin drumul național DN 54A se realizează legătura orașului cu municipiul Craiova, aflat la o distanță de circa 80 km, și cu municipiul Calafat, aflat la o distanță de circa 100 km și care este port fluvial pe Dunăre și un important punct de trecere a frontierei cu Bulgaria.

Având o suprafață de 18.303 hectare, orașul Dăbuleni se învecinează cu următoarele unități teritoriale:

-          comuna Amărăștii de Jos (Nord)

-          fluviul Dunărea (Sud)

-          portul Bechet și comuna Călarași (Sud-Vest)

-          județul Olt (Est)

 

 Cea mai veche atestare documentară a Dăbuleniului este datată din 5 iunie 1494, când, Vlad Călugărul, „domn a toată Țara Ugrovlahiei”, a întărit cu semnătura sa stăpânirea moșiei numită „Recica Dabului cu bălțile și cu tot hotarul Dabului lui Cîrjeu cu fiii lui Drăghici, Voinea, Stanciul și Radul [...]”

Satul Recica Dabului – orașul Dăbuleni de azi – este menționată ca așezare locuită pe 25 aprilie 1539, într-un document emis de Domnitorul Radu Paisie, prin care întărea stăpânirea boierului Detco din Brâncoveni asupra satului Recica Dabului, satul devenind din sat liber de moșneni, sat dependent, locuitorii devenind rumâni pe moșia boierilor Brâncoveni.

Denumirea Dăbuleni apare oficial într-un document din 24 aprilie 1664.

În anul 1668, odată cu urcarea pe tronul Țării Românești a lui Constantin Brâncoveanu, satul Dăbuleni devine sat domnesc. In 1713 Constantin Brâncoveanu a dat ca zestre fiului său, Radu, moșia Dabului cu toți robii aflați pe ea - in 1714 acesta este decapitat.

În 1832 Grigore Brâncoveanu moare și lasă prin testament toată averea soției sale, Safta Brâncoveanu. Aceasta a hotărât să construiască pe moșia Dăbuleni un spital care să poarte numele Brâncovenilor.

In 1835 se pun bazele fundației Bănesei Safta Brâncoveanu, denumit Spitalul Brâncovenesc, din care făcea parte și Spitalul Brâncovenesc Dăbuleni. Spitalului Brâncovenesc și biserica zidită de Domnița Bălașa (fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu) au devenit in anul 1837 Așezămintele Brâncovenești. Între Epitropia Așezămintelor Brâncovenești și locuitorii satului Dăbuleni s-au iscat multe neînțelegeri din cauza dărilor grele pe care arendașii moșiilor respective le impuneau țăranilor.

La cartografia județului Romanați din anii 1844-1845, se arată că satul Dăbuleni, proprietate a Spitalului Brâncovenesc (construit de Safta Brâncoveanu) s-a unit cu satul Broasca și satul Ciungu și astfel, comasarea lor a format comuna Dăbuleni, care ulterior, în anul 2004 a devenit oraș.

Odată cu apariția Legii Rurale promulgată de A.I. Cuza la data de 14 (26) august 1864 au fost împroprietăriți pe locuri de case și pe vii 802 săteni, întreaga suprafață cuvenită locuitorilor fiind de  3.395 ha si 3.598 m.

Epitropia Așezămintelor Brâncovenești scăpase de la expropriere întreg izlazul comunei cu respectabila suprafață de 2.457 ha.

În anul 1909 începe construcția spitalului din Dăbuleni, spital ce a intrat în funcțiune la 5 iunie 1911.

In 1929, Epitropia Așezămintelor Brâncovenești părăsește izlazul pentru că primește o suprafață dublă în Balta Brăilei  - la Pietroiu - izlazul rămânând locuitorilor comunei Dăbuleni.

Ultimul descendent, prințul Constantin Basarab Brâncoveanu, prim episcop al Așezămintelor Brâncovenești, va arenda comunei Dăbuleni, pe termen de 50 ani, cu drept de prelungire (arenda 1 leu anual), o suprafață de 30 ari pentru a se construi localul unei școli ce se va numi ”Vodă Constantin Brâncoveanu”, inaugurarea având loc la 29 august 1934 - azi Școala Nr.1 Dăbuleni.

La 15 noiembrie 1935 tot pe Așezămintele Brâncovenești ia ființă și Căminul Cultural afiliat la Fundația regală cu ordinul nr. 10956 din 10 decembrie 1935.

Înainte de al Doilea Război Mondial (1939 – 1945), pe teritoriul Dăbulenilor, "în vale" a existat o zonă umedă, alimentată periodic de revărsări ale apelor Dunării, cu multe bălți și stufăriș, loc unde oamenii pescuiau și de unde procurau trestie și papură pentru folosința în gospodărie. Acest loc este cunoscut azi sub numele „în baltă”. Zona a fost modificată în urma desecărilor practicate de regimul comunist, devenind propice pentru agricultura (grau, porumb, pepeni).

Fiind localizat în "Sahara Olteniei", orașul Dăbuleni are un relief format din câmpii și lunci acoperite cu dune de nisip. În partea de sud se găsesc suprafețe cu aspect neted de coline care urcă până la extremitatea nordică a teritoriului, cea mai mare altitudine fiind 122 metri (Terasa Petrișorului).

Apa fluviului Dunărea, care se afla la o distanță de aproximativ 7 km, a săpat de-a lungul timpului pe teritoriul localității văi adânci si terase. Terase precum sunt Terasa Petrișorului, Terasa Flamandă, Terasa Băilești și Terasa Lunca Dunării s-au format în depozitele fluvio-lacustre ale Pleistocenului inferior în timpul Pleistocenului mediu și superior, în timpul unor oscilații climatice și pe fondul înălțării neotectonice. Depozitele cele mai apropiate de suprafață sunt stratele de Cândești (nisipuri și pietrișuri în alternanță cu argile și argile nisipoase) și stratele de Frătești, care reprezintă partea superioară a Pleistocenului inferior, având o grosime care scade la de la nord la sud, fiind reprezentate de un orizont de pietrișuri cu nisipuri. Ele constituie ultimele formațiuni de origine fluvio-lacustră. Stratele de Frătești, câmpurile inter fluviale și o parte din terasele mai înalte sunt acoperite de o cuvertură de loess și depozite loessoide. În schimb, terasele joase ale Dunării sunt acoperite de nisipuri.

Tocmai aceste nisipuri au făcut ca Dăbuleniul să fie declarat ”Arie naturală protejată” – cu codul ROSPA0135 ”Nisipurile de la Dăbuleni” – arie specială de protecție avifaunistică.

Ariile de protecție specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate desemnate pentru protecția speciilor de păsări, mai ales a celor prevăzute în anexele 3 ți 4 ale Ordinului ministrului mediului nr. 1196/2016 privind aprobarea planului de management și al Regulamentului sitului Natura 2000, al căror scop este conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice acestora.

Situl ”Natura 2000” ROSPA0135 ”Nisipurile de la Dăbuleni” – arie de protecție specială avifaunistică a fost desemnat în anul 2011 prin H.G 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, pentru conservarea populației a 14 specii de păsări, printre care: egreta mică, stârcul de noapte, barza, rața roșie, lopătarul, dumbrăveanca, presura de grădină, cioara de semănătură, etc.

            Situl ”Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni” este situat în regiunea de dezvoltare Sud pe raza teritorială a localităților Gura Padinii, Grojdibodu și Ianca din județul Olt și Dăbuleni și Călărași din județul Dolj, aflându-se pe o suprafața de 11.035 ha. Limitele sitului ”Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni” au fost stabilite prin H.G 1284/2007.

Situl ”Natura 2000 Nisipurile de la Dăbuleni include complet Rezervația naturală ”Casa Pădurii din Pădurea Potelu” – arie protejată de interes național 2667 care se întinde pe o suprafață de 1,5 ha.

Rezervația naturală ”Casa Pădurii din Pădurea Potelu” este o rezervație naturală de categoria IV și a fost desemnată prin legea nr. 5/2000-zonă protejată, pentru conservarea populațiilor a trei specii de păsări, o specie de insecte, patru specii de amfibieni, două specii de reptile și șase specii de mamifere.

            Situl este situat în totalitate în bazinul hidrografic al Dunării care formează limita de sud a sitului, pe o lungime de circa 25 de km. De la nord-vest la sud-est, situl este străbătut de canalul C0 pe o lungime de circa 8 km. De asemenea, in sit există în prezent o rețea de canale de irigații. Unele dintre acestea, au apă permanent, altele sunt temporar inundate. Această rețea de canale a fost amenajată pe fosta Baltă a Potelului, care se întindea pe o suprafață de 7000 ha și care a fost asanată în urmă cu 40 de ani, o dată cu construirea sistemului de irigații Sadova-Corabia în anii 1969-1974. 

De asemenea, vom introduce tot la capitolul ”Particularitatea Zonei” faptul că la Dăbuleni se practică agricultura la un nivel ”aparte” -  orașul Dăbuleni este recunoscut la nivel național ca fiind producătorul și furnizorul principal de pepeni verzi și galbeni, putându-se demonstra această afirmație, atât prin datele statistice privind producția anuală de pepeni, care este de 40.000 – pepeni verzi și 6000t – pepeni galbeni, dar și prin faptul că Dăbuleniul este înscris la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, cu marca individuală – ”Dăbuleni Casa Pepenilor”.

 

NEVOI DE INVESTIȚII

  Astăzi, Dăbuleni este un oraș cu funcții urbane insuficient dezvoltate, un oraș preponderent agricol. Una dintre problemele importante cu care se confruntă Dăbuleni, ca și majoritatea orașelor din România, este infrastructura de bază insuficient dezvoltată, care are consecințe reale negative asupra economiei orașului, precum si asupra economiei localităților rurale înconjurătoare.

Calitatea infrastructurii de transport, gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizaţie, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluţie şi creştere economică. Investiţiile în infrastructura serviciilor educaţionale, de sănătate și sociale sunt în mod egal necesare. În cadrul sistemelor de servicii educaţionale, de sănătate și sociale, o componentă importantă o reprezintă infrastructura, urmată de resursa umană. Măsurile de îmbunătăţire a infrastructurii reprezintă componente care pot contribui la dezvoltarea capitalului uman, sunt interdependente.

În ceea ce privește lipsa înregistrărilor cadastrale din Dăbuleni, din nou facem mențiunea că aceasta este o problemă națională ce necesită rezolvare urgentă. Lipsa informaţiilor privitoare la proprietăţi duce deseori la întârzieri în confirmarea valabilităţii terenului pentru proiecte de infrastructură, afectând astfel  și accesului la programe de finanțare ale UE în România urbană și rurală și, implicit, asupra dezvoltării locale și regionale. 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI DĂBULENI PENTRU PERIOADA 2014-2020 are ca elemente conceptuale de bază obiectivele si prioritățile Strategiei Europa 2020 și a Planurilor Naționale de Dezvoltare, însă, în același timp, este construită pe experienţa şi cunoştinţele existente la nivel local, precum şi pe înţelegerea nevoilor şi a priorităţilor locale, în funcţie de potenţialul şi resursele proprii. Prin politicile, măsurile și planul de acțiune pe care le propunem pentru dezvoltarea comunității din Dăbuleni, urmărim o abordare integrată în tandem cu dezvoltarea complexă europeană, pornind de la ceea ce este orașul Dăbuleni astăzi şi mergând către ceea își dorește să devină.

 

POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

 

POLITICA DE SPRIJINIRE A DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Dezvoltarea capacității instituționale la nivel local

-          Elaborarea/revizuirea de strategii de dezvoltare, planuri urbanistice și de amenajare a teritoriului

-          Elaborare de studii de (pre) fezabilitate / studii de oportunitate / documentații tehnice

-          Programe de formare a personalului din administrație

-          Cooperare teritorială, schimburi de experiență

-          Implementarea sistemelor de tip e-administrație

-          Implementarea sistemelor de management

Creșterea eficienței energetice și promovarea energiilor alternative

-          Reabilitarea termică a clădirilor de locuit și a celor de interes public

-          Extinderea / modernizarea infrastructurii de iluminat public

-          Reducerea consumurilor specific de energie prin utilizarea unor sisteme de iluminat cu consum redus de energie pentru iluminat public, clădiri publice, spitale, unități de învățământ

-          Implementarea unui sistem de monitorizare video a orașului

-          Valorificarea energiilor verzi, regenerabile

Îmbunătățirea mediului urban și revitalizarea orașului

-          Construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport

-          Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale, etc.);

Reducerea poluării urbane

-          Realizarea de variante ocolitoare, cu statut de stradă urbană, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu.

Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

-          Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice;

-          Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil;

Îmbunătățire cadastrală

-          Demarare proces de înregistrare cadastrală a terenurilor

 

POLITICA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Dezvoltarea infrastructurii de transport

-          Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi, inclusiv parcări

-          Îmbunătățirea calității transportului în comun

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de apă și canalizare

-          Creare/extindere/modernizare sistem de distribuție a apei

-          Creare/extindere/modernizare sistem de canalizare

-          Captare de noi surse de apă

-          Stații de pompare pentru îmbunătățirea presiunii și debitului  apei

-          Creștere capacitate de înmagazinare a apei

 

 

POLITICA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI SOCIAL

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Îmbunătățirea infrastructurii și a și a serviciilor de sănătate și sociale

-          Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii sociale de sănătate

-          Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii serviciilor sociale;

-          Înființare centru social pentru bătrâni

-          Derularea de campanii de informare și constientizare

-          Promovarea parteneriatului public privat in furnizarea serviciilor sociale

-          Promovarea voluntariatului

 

 

POLITICA DE SPRIJINIRE A EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI SPORTULUI

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale

-          Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe), pentru învățământul general obligatoriu, liceu

-          Înfiintare de centre after-school și grădinițe cu program prelungit

-          Înființare și dotare Club Sportiv

-          Înfiinţarea de centre de formare profesională continuă

-          Derularea de campanii de informare și conștientizare

-          Amenajarea de ateliere de meșteșuguri tradiționale (lemn, lut, textile, pictură)

-          Înfiinţarea unor cluburi pentru copii, tineri, vârstnici

-          Iniţierea schimbului cultural cu alte instituţii cultural – artistice la nivel national și international

 

 

POLITICA DE IMPLEMENTARE A UNUI MANAGEMENT DURABIL AL MEDIULUI

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Managementul deșeurilor

-          dezvoltarea colectării selective a deșeurilor

-          creșterea capacității de valorificare a deșeurilor

Managementul riscurilor

-          Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă

-          Creşterea capacității de tratare a apei potabile

-          Împădurirea terenurilor degradate și neproductive

-          Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor

-          Prevenirea eroziunii solului și a deșertificării

-          Realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori

-          Împădurirea terenurilor degradate și neproductive

-          Dotarea cu echipamente a serviciilor pentru situații de urgență

Regenerarea terenurilor

-          Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor

-          Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare

-          Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, plantarea/gazonarea suprafețelor, plantare arbori)

-          Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate

-          Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tip alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare

-          Instalare wi-fi în spațiile publice

-          Instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect

-          Dotare mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire, etc)

-          Înlocuirea, racordarea la utilități publice a ternului obiect al investiției

-          Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

POLITICA DE REVITALIZARE A ECONOMIEI LOCALE

Prioritate strategică

Măsuri propuse

Campanii de informare și diseminare de cunoștințe privind stimularea practicării activităților economice agricole într-un mod sustenabil

-          Campanii de conștientizare a fermierilor privind stimularea asocierii in vederea utilizării sistemului de irigații Sadova-Corabia

-          Campanii de conștientizare a fermierilor privind gestionarea durabila a terenurilor, aplicarea de tehnologii si practici specifice zonei

Înființare de forme asociative 

-          Înființare si organizare grupuri de producători sau orice alte forme asociative recunoscute de lege (asocieri în număr direct proporțional cu numărul de stații repuse în funcțiune din sistemul de irigații Sadova-Corabia)

-          Elaborarea de planuri de masuri in vederea obținerii de subvenții pentru apa, energie electrica, pentru structurile culturilor agricole, etc.

Instruirea fermierilor

-          Organizarea cursurilor de calificare/recalificare (aproximativ 600 fermieri in Dăbuleni)

-          Organizare de instruiri cu privire la tehnologiile noi de cultivare

-          Înființarea unui laborator acreditat pentru testarea si monitorizarea calității culturilor

Retehnologizare

-          Înființare seră pentru răsaduri

-          Înființare centru de colectare pentru producția fermierilor din localitate

-          Înființare fabrică de procesare legume-fructe

-          Înființarea unui laborator acreditat pentru testarea si monitorizarea calității culturilor

Dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit

 

-          Încurajarea dezvoltării durabile și încurajarea activității de pescuit (comercial, sportiv, științific si de familie) si acvacultură în zona Dunării

-          Crearea unei zone de agrement pescăresc si acvacultură (amenajarea unui heleșteu unde se pot desfășura competiții pescărești)

-          Amenajarea unui punct de desfacere in vederea valorificării resurselor pescărești din bazinele acvatice naturale

 


 PROIECTE DE INVESTIȚII CU FONDURI NERAMBURSABILE - DĂBULENI

 

Titlul proiectului

Obiectul proiectului

Rezultate obținute

Valoarea proiectului

Surse de finanțare

Stadiul proiectului

“Construire platformă pentru desfacere produse agricole, legume-fructe oraș Dăbuleni” MIS-ETC Code 613,  în cadrul proiectului „Trade logistics centre for development of cross border business and trade ”

Contract de finanțare nr. 95903/21.02.2012, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și orașul Dăbuleni

Execuție și întreținere  obiectiv- Construire platformă pentru desfacere produse agricole, legume-fructe

în implementare

 

Valoarea 1.477.955,59 Euro

Programul Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 Axa prioritară 3- Dezvoltare economico-socială, Domeniul de intervenție 1- Sprijin pentru cooperarea de afaceri transfrontalieră și promovarea imaginii și identității regionale.

50%

„Realizarea unui sistem de supraveghere în orașul Dăbuleni, județul Dolj”

Contractul de finanțare nr. 3616/29.01.2012 , încheiat între Orașul Dăbuleni și Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Realizare sistem de supraveghere video pe linia siguranței publice

în stadiu de licitație

Valoare 170.000 euro

Programul Operațional Regional, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”

10%

„ Modernizarea căilor pietonale, amenajarea unor parcări și amenajarea unei zone verzi în orașul Dăbuleni, jud. Dolj”

Contractul de finanțare nr. 3621/29.01.2012, încheiat între Orașul Dăbuleni și Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Amenajarea unor parcări pe str. Unirii, Victoriei, Caracal și a 3950 mp spații verzi

în stadiu de licitație

Valoare 1.924.052 euro

Programului Operațional Regional, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. ”Planuri integrate de dezvoltare urbană

 

 

10%

„Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare pe suprafața totală de 156,9 ha”

Contractul pentru finanțarea nerambursabilă nr. 513 din 11.08.2011, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de finanțator, și Oraș Dăbuleni, în calitate de beneficiar.

Împădurire suprafețe de teren degradat constituit în perimetrul de ameliorare a orașului Dăbuleni

în implementare

 

Valoare 711.024 euro

 

Administrația Fondului pentru Mediu

 

80%

 


 

Istoria orașului

 

Orasul Dabuleni, avand peste 13.800 de locuitori, asezat în Campia Olteniei, în partea de sud-est a judetului Dolj, pe malul stang al anticului Danubiu cu vechimea lui din vremuri nestiute, a cunoscut de-a lungul veacurilor pagini inaltatoare de glorie in istoria framantata a poporului roman.

În perioada antica, localitatea Dabuleni a facut parte din teritoriul Sucidavei, alaturi de cele 30 de sate romane cuprinse între Jiu si Olt.

Scurt istoric

 • Dabuleniul era cunoscut in sec. al XV-lea sub numele de Recica-Dabului;
 • Cea mai veche marturie documentara despre satul Dabuleni dateaza din 5 iunie 1494 din timpul domnitorului Vlad Calugaru;
 • In sec. al XV-lea, Recica Dabului nu era decat o insula in mijlocul proprietatilor Craiovestilor;
 • La 10 septembrie 1533, domnitorul Tarii Romanesti, Vlad Vintila de la Slatina, intareste lui Peia Portar stapanirea in Recica Dabului:
 • Peia si Neacsa a lasat mosia Recica Dabului fiicei lor Calea, casatorita cu Detco din Brancoveni;
 • Incapand cu 15 iunie 1543 Recica Dabului, sat liber de mosneni se transforma în sat boieresc dependent, iar locuitorii lui devin romani pe mosia boierilor Brancoveni;
 • In 1664, mosia Recica Dabului ajunge in stapanirea lui Preda Brancoveanu, fiul lui David postelnicul;
 • Odata cu venirea ca domn a lui Constantin Brancoveanu, la 1688, satul Dabului devine sat domnesc;
 • Constantin Brancoveanu stapaneste mosia Dabului pana la 1714 cand este decapitat;
 • In 1713 Constantin Brancoveanu dadu ca zestre fiului sau Radu mosia Dabului cu toti robii aflati pe ea - in 1714 acesta este decapitat;
 • In a doua jumatate a sec. al XVIII-lea, mosia Dabului se gasea in posesia lui Manolache Brancoveanu;
 • In preajma revolutiei de la 1821, satul Dabului era stapanit de banul Grigore Brancoveanu, fiul lui Manolache Brancoveanu;
 • Fiind batran si fara urmas Grigore Brancoveanu, proprietarul mosiei Dabului infiaza la 16.03.1824 pe Zoita Mavrocordat, nepoata de sora a sotiei sale, Safta Brancoveanu, care se va casatori cu Gheorghe Bibescu, ajuns domn al Tarii Romanesti;
 • La 27 aprilie 1832 Grigore Brancoveanu moare si lasa prin testament toata averea sotiei sale, Safta Brancoveanu;
 • In 1835 se pun bazele fundatiei Banesei Safta Brancoveanu, denumit Spitalul Brancovenesc din care facea parte si Spitalul Brancovenesc Dabuleni;
 • Din 1835 se constituie Epitropia Asezamintelor Brancovenesti;
 • Intreaga suprafata cuvenita locuitorilor dupa legea rurala a lui Cuza, din 14-26 august 1864, pe mosia Dabului a fost de  3.395 ha si 3.598 m;
 • La Dabuleni, Epitropia Asezamintelor Brancovenesti scapase de la expropriere intreg izlazul comunei cu respectabila suprafata de 2.457 ha;
 • In anul 1909 incepe constructia spitalului din Dabuleni, spital ce a intrat in functiune la 5 iunie 1911;
 • In 1929, Epitropia Asezamintelor Brancovenesti paraseste izlazul pentru ca primeste o suprafata dubla in Balta Brailei  - la Pietroiu - izlazul ramanand locuitorilor comunei Dabuleni;
 • Ultimul descendent printul Constantin Basarab Brancoveanu, prim episcop al Asezamintelor Brancovenesti, va arenda comunei Dabuleni pe termen de 50 ani, cu drept de prelungire, platind arenda 1 leu anual, o portiune de 30 ari pentru a se construi localul unei scoli ce se va numi ”Voda Constantin Brancoveanu”, inaugurarea avand loc la 29 august 1934 - azi Scoala Nr.1 Dabuleni;
 • La 15 noiembrie 1935 tot pe Asezamintele Brancovenesti ia fiinta si Caminul Cultural afiliat la Fundatia regala cu ordinul nr. 10956 din 10 decembrie 1935;
 • In anul scolar 1990-1991 prin Dispozitia nr. 69/1990 a Guvernului Romaniei apare Liceul Teoretic ”Constantin Brancoveanu” Dabuleni;
 • De la acest scurt istoric s-a nascut Hotararea Consiliului Local al Orasului Dabuleni de a ridica monumentul Sfantului Mucenic Constantin Brancoveanu, domn al Tarii Romanesti - domn inzestrat cu toate insusirile inalte: obarsie nobila, invatatura aleasa, cu fapte bune de adevarat crestin;
 • Cuvintele din urma ale Sfantului Mucenic Constantin Voievod Brancoveanu au fost rostite nu numai pentru feciorii sai, care le-au urmat cu pretul vietii, ci pentru intreg neamul romanesc: ”Nu va clintiti din credinta ortodoxa pentru viata si lumea aceasta !  Caci nu sunt vrednice muncile si nevoile acestea de aici de marirea pe care ne-o va da Hristos !”

In centrul localitatii Dabuleni se afla Biserica „Sfântul Gheorghe“, care are doua parohii. Lacasul de cult a fost construit in 1817 prin „silinta si cheltuiala domnilor jupân Gheorghe si jupân Hagi Enus“, dupa cum scrie in pisania de deasupra usii de acces in biserica, acestia având astfel de ctitorii in toata partea de sud a judetului. Interiorul bisericii a fost pictat in 1946, intre 1998 si 1999 a fost refacut, iar in anul 2000 au fost executate o serie de reparatii exterioare. Biserica a fost sfintita pe 21 septembrie 2002 de catre Prea Sfintitul Nicodim Gorjanul, episcop vicar al Craiovei. „In aceasta parohie au slujit si preoti basarabeni care, in perioada razboiului, incercau sa scape de prigoana comunista. Tot comunistii au desfiintat parohia, fiind reinfiintata in 1996“, a povestit Cristian Teodorescu, unul dintre preotii parohi.

Cartea de adrese

Activități sportive

Mărțișoare în mișcare:

     În data de 5 martie 2017 in cadrul parteneriatului dintre Primăria orașului Dăbuleni și Asociația Tineri în Europa s-a desfășurat la ediția a III-a a campaniei sociale ce promovează activitățile sportive și responsabilizarea socială ''Mărțișoare în mișcare”.

» Unirea Tricolor Dabuleni - Parteneriat de dezvoltare locala 2016

Evenimente

Galerie

Prima Pagina

Contact

Contact Primaria Dabuleni:

Salubrizare

Covid19